-ency | Nghĩa của từ -ency trong tiếng Anh

/ənsi/

Những từ liên quan với -ENCY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày