Nghĩa của cụm từ a few trong tiếng Anh

  • A few.
  • Một vài
  • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
  • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm

Những từ liên quan với A FEW