Nghĩa của cụm từ am i pronouncing it correctly trong tiếng Anh

  • Am I pronouncing it correctly?
  • Tôi phát âm nó đúng không?
  • The sender can claim the loss if the mail is not delivered correctly
  • Người gửi có thể đòi bồi thường, nếu thư không đến tay người nhận
  • If I remember correctly, we’ve already met.
  • Nếu tôi nhớ đúng thì chúng ta gặp nhau rồi.

Những từ liên quan với AM I PRONOUNCING IT CORRECTLY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày