am i pronouncing it correctly

  • Am I pronouncing it correctly?
  • Tôi phát âm nó đúng không?
  • The sender can claim the loss if the mail is not delivered correctly
  • Người gửi có thể đòi bồi thường, nếu thư không đến tay người nhận

Những từ liên quan với AM I PRONOUNCING IT CORRECTLY