at 7 oclock at night

  • At 7 o'clock at night.
  • Lúc 7 giờ tối
  • Were you at the library last night?
  • Bạn có ở thư viện tối qua không?
  • What did you do last night?
  • Tối qua bạn làm gì?
  • What's the charge per night (hotel)?
  • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
  • I’m sorry for calling you so late at night.
  • Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này.

Những từ liên quan với AT 7 OCLOCK AT NIGHT