bereaved

/bɪˈriːvd/

  • Danh Từ
  • gia quyến của người quá cố, tang quyến

Những từ liên quan với BEREAVED

dispossess, rob