Carte blanche | carte blanche

/ˌkɑɚtˈblɑːntʃ/

Những từ liên quan với CARTE BLANCHE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày