Clanger | Nghĩa của từ clanger trong tiếng Anh

/ˈklæŋɚ/

  • Danh Từ
  • điều sơ suất, sai sót

Những từ liên quan với CLANGER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày