Convex | Nghĩa của từ convex trong tiếng Anh

/kɑnˈvɛks/

  • Tính từ
  • (toán học), (vật lý) lồi
    1. double convex: hai mặt lồi
    2. convex polygon: đa giác lồi

Những từ liên quan với CONVEX

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày