Crapshoot | Nghĩa của từ crapshoot trong tiếng Anh

/ˈkræpˌʃuːt/

Những từ liên quan với CRAPSHOOT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày