Cutback | Nghĩa của từ cutback trong tiếng Anh

/ˈkʌtˌbæk/

  • Danh Từ
  • sự cắt giảm

Những từ liên quan với CUTBACK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày