denotation

/ˌdiːnoʊˈteɪʃən/

  • Danh Từ
  • sự biểu hiện, sự biểu thị, sự chứng tỏ
  • dấu hiệu
  • nghĩa, ý nghĩa (của một từ)
  • sự bao hàm nghĩa rộng

Những từ liên quan với DENOTATION