Derrick | Nghĩa của từ derrick trong tiếng Anh

/ˈderɪk/

  • Danh Từ
  • cần trục, cần cẩu
  • giàn giếng dầu

Những từ liên quan với DERRICK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày