gaily

/ˈgeɪli/

  • Trạng Từ
  • vui vẻ; hoan hỉ
  • xán lạn, tươi vui

Những từ liên quan với GAILY