Glutton | Nghĩa của từ glutton trong tiếng Anh

/ˈglʌtn̩/

  • Danh Từ
  • người háu ăn, kẻ tham ăn
  • người ham đọc, người ham việc
    1. a glutton of books: người ham đọc sách
    2. a glutton for work: người ham làm việc
  • (động vật học) chồn gulô

Những từ liên quan với GLUTTON

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày