harlequin

/ˈhɑɚlɪkwən/

  • Danh Từ
  • vai hề (trong các vở tuồng câm)
  • (động vật học) vịt aclơkin (lông sặc sỡ nhiều màu) ((cũng) harlequin duck)

Những từ liên quan với HARLEQUIN