However | Nghĩa của từ however trong tiếng Anh

/haʊˈɛvɚ/

  • Trạng Từ
  • dù đến đâu, dù cách nào, dù cách gì
    1. however things are: dù sự việc có thế nào
  • tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy
  • Động từ
  • mặc dù

Những từ liên quan với HOWEVER

despite, nonetheless
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày