Nghĩa của cụm từ im married trong tiếng Anh

  • Are you married?
  • Bạn có gia đình không?
  • I'm married
  • Tôi có gia đình
  • I'm not married
  • Tôi không có gia đình
  • I’m married.
  • Tôi đã lập gia đình.
  • How long have you been married?
  • Anh lập gia đình được bao lâu rồi?

Những từ liên quan với IM MARRIED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày