Nghĩa của cụm từ im ready trong tiếng Anh

 • Are you ready?
 • Bạn sẵn sàng chưa?
 • Everything is ready
 • Mọi thứ đã sẵn sàng
 • I'm getting ready to go out
 • Tôi chuẩn bị đi
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • I'm ready
 • Tôi sẵn sàng
 • Is it ready?
 • Nó sẵn sàng không?
 • When will it be ready?
 • Khi nào nó sẽ sẵn sàng?

Những từ liên quan với IM READY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày