individualist

/ˌɪndəˈvɪʤəwəlɪst/

  • Danh Từ
  • người theo chủ nghĩa cá nhân

Những từ liên quan với INDIVIDUALIST