Inextricable | Nghĩa của từ inextricable trong tiếng Anh

/ˌɪnɪkˈstrɪkəbəl/

  • Tính từ
  • không thể gỡ ra được
  • không thể thoát ra được (tình trạng, nơi...); không thể giải quyết được (vấn đề...)

Những từ liên quan với INEXTRICABLE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày