it will arrive shortly

 • It will arrive shortly
 • Nó sẽ sớm tới
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?
 • When do we arrive?
 • Khi nào chúng ta tới nơi?
 • When do you arrive in the U.S.?
 • Khi nào bạn tới Mỹ?
 • When does he arrive?
 • Khi nào anh ta tới?
 • When does it arrive?
 • Khi nào nó tới?
 • When does the plane arrive?
 • Khi nào máy bay tới?

Những từ liên quan với IT WILL ARRIVE SHORTLY