Jerry–built | Nghĩa của từ jerry–built trong tiếng Anh

/ˈʤeriˌbɪlt/

Những từ liên quan với JERRY–BUILT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày