let me check

 • Let me check
 • Để tôi kiểm tra
 • What time is check out?
 • Mấy giờ trả phòng?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • Let me think about it
 • Để tôi suy nghĩ về việc đó
 • Let's go have a look
 • Chúng ta hãy đi xem
 • Let's go
 • Chúng ta đi
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Let's share
 • Chúng ta hãy chia nhau
 • Let me go
 • Để tôi đi
 • Let me be
 • Kệ tôi
 • Let me examine you
 • Để tôi khám cho anh
 • Let me feel your pulse
 • Để tôi bắt mạch cho anh
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Let me confirm this. You are Mr.Yang of ABC Company, is that correct?
 • Xin cho tôi xác nhận một chút, ông là ông Yang của công ty ABC đúng không?
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • Let’s set it up for 9:30 Wednesday.
 • Vậy hãy gặp nhau vào 9 giờ rưỡi sáng thứ tư.
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • Let me examine your luggage
 • Để tôi kiểm tra hành lý của bạn

Những từ liên quan với LET ME CHECK