miscount

/mɪsˈkaʊnt/

  • Danh Từ
  • sự đếm sai, sự tính sai (số phiếu)
  • Động từ
  • đếm sai, tính sai

Những từ liên quan với MISCOUNT