my luggage is missing

  • My luggage is missing
  • Hành lý của tôi bị thất lạc
  • How much luggage can I bring with me?
  • Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý?
  • Let me examine your luggage
  • Để tôi kiểm tra hành lý của bạn

Những từ liên quan với MY LUGGAGE IS MISSING