my throat is sore

  • My throat is sore
  • Tôi đau họng
  • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
  • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
  • This gargle will relieve your sore throat
  • Nước súc miệng này sẽ giúp giảm viêm họng

Những từ liên quan với MY THROAT IS SORE