nipper

/ˈnɪpɚ/

  • Danh Từ
  • người cấu, người véo, vật cắn, vật nhay
  • răng cửa (ngựa); càng (cua)
  • (số nhiều) cái kìm, cái kẹp ((cũng) pair of nippers)
  • (số nhiều) kính cặp mũi
  • (thông tục) thằng lỏi con, thằng nhóc
  • (từ lóng) thằng ăn cắp, thằng cắt túi
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khoá tay, xích tay

Những từ liên quan với NIPPER