offstage

/ˈɑːfˈsteɪʤ/

  • Tính từ
  • ngoài sân khấu; sau sân khấu

Những từ liên quan với OFFSTAGE