Overlord | Nghĩa của từ overlord trong tiếng Anh

/ˈoʊvɚˌloɚd/

  • Danh Từ
  • chúa tể

Những từ liên quan với OVERLORD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày