please come in

 • Please come in
 • Mời vào
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • How come?
 • Làm thế nào vậy?
 • Come here.
 • Đến đây.
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • Bring me my shirt please.
 • Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Fill it up, please
 • Làm ơn đổ đầy (cây xăng)

Những từ liên quan với PLEASE COME IN