politicize

/pəˈlɪtəˌsaɪz/

  • Động từ
  • làm chính trị; tham gia chính trị
  • nói chuyện chính trị
  • chính trị hoá, làm cho có tính chất chính trị

Những từ liên quan với POLITICIZE