protrusion

/proʊˈtruːʒən/

  • Danh Từ
  • sự thò ra, sự nhô ra, sự lồi ra
  • chỗ thò ra, chỗ nhô ra, chỗ lồi ra

Những từ liên quan với PROTRUSION