pueblo

/ˈpwɛbloʊ/

  • Danh Từ
  • làng (người da đỏ); người da đỏ
  • tỉnh, thị trấn (ở Phi-lip-pin)

Những từ liên quan với PUEBLO