Rhomboid | Nghĩa của từ rhomboid trong tiếng Anh

/ˈrɑːmˌboɪd/

  • Danh Từ
  • (toán học) hình thoi
  • (giải phẫu) cơ thoi
  • Tính từ
  • có hình thoi; giống hình thoi
    1. rhomboid muscle: cơ (hình) thoi

Những từ liên quan với RHOMBOID

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày