Seafood | Nghĩa của từ seafood trong tiếng Anh

/ˈsiːˌfuːd/

  • Danh Từ
  • hải sản

Những từ liên quan với SEAFOOD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày