separatist

/ˈsɛpərətɪst/

  • Danh Từ
  • người theo chủ nghĩa phân lập, người chủ trương phân lập

Những từ liên quan với SEPARATIST

nonconformist