Separatist | Nghĩa của từ separatist trong tiếng Anh

/ˈsɛpərətɪst/

  • Danh Từ
  • người theo chủ nghĩa phân lập, người chủ trương phân lập

Những từ liên quan với SEPARATIST

nonconformist
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày