sometimes i go to sleep at 11pm sometimes at 11

  • Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11
  • Thỉnh thoảng tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, thỉnh thoảng 11
  • What time did you go to sleep?
  • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với SOMETIMES I GO TO SLEEP AT 11PM SOMETIMES AT 11

sometimes