Spam | Nghĩa của từ spam trong tiếng Anh

/ˈspæm/

  • Danh Từ
  • (thương nghiệp) đồ hộp Mỹ

Những từ liên quan với SPAM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày