swastika

/ˈswɑːstɪkə/

  • Danh Từ
  • hình chữ vạn, hình chữ thập ngoặc

Những từ liên quan với SWASTIKA