sycamore

/ˈsɪkəˌmoɚ/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) cây sung dâu

Những từ liên quan với SYCAMORE