than

/ˈðæn/

 • hơn
  1. more perfect than: hoàn hảo hơn
  2. less perfect than: kém hoàn hảo hơn, không hoàn hảo bằng
  3. less than: ít hơn, kém, chưa đầy
  4. less than thirty: chưa đến ba mươi, ít hơn ba mươi
  5. more than: nhiều hơn, trên, quá
  6. more than a hundred: hơn một trăm, trên một trăm
  7. no other than: chỉ là, không khác gì
  8. rather than: thà rằng... còn hơn
  9. we would (had) rather die than lay down our arms: chúng ta thà chết còn hơn hạ vũ khí

Những từ liên quan với THAN