time–share

/ˈtaɪmˌʃeɚ/

Những từ liên quan với TIME–SHARE