transitive

/ˈtrænsətɪv/

  • Tính từ
  • (ngôn ngữ học)
    1. transitive verb: ngoại động từ
  • (ngôn ngữ học) ngoại động từ

Những từ liên quan với TRANSITIVE