unprovable

/ˌʌnˈpruːvəbəl/

  • Tính từ
  • không thể chứng minh được

Những từ liên quan với UNPROVABLE