upturn

/ˈʌpˌtɚn/

  • Danh Từ
  • sự tăng, sự lên (giá c)
  • sự khá lên, sự tiến lên

Những từ liên quan với UPTURN

upswing, recovery