Trạng Từ của BAD trong từ điển Anh Việt

badly (Trạng Từ)

/ˈbædli/

 • xấu, tồi, dở, bậy
  1. to behave badly: ăn ở bậy bạ
 • ác
 • nặng trầm trọng, nguy ngập
  1. to be badly wounded: bị thương nặng
  2. to be badly beaten: bị đánh thua nặng
 • lắm rất
  1. to want something badly: rất cần cái gì