PC | Nghĩa của từ PC trong tiếng Anh

/ˌpiːˈsiː/

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày