Nghĩa của cụm từ a little trong tiếng Anh

 • Little by little
 • Từng li, từng tý
 • A little.
 • Một ít
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Just a little
 • Một ít thôi
 • In a little more detail
 • chi tiết hơn một chút
 • Can we talk a little bit about the project?
 • Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?
 • A little is better than none.
 • Có còn hõn không.

Những từ liên quan với A LITTLE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày