Nghĩa của cụm từ according to statistics trong tiếng Anh

 • According to statistics, ......
 • theo thống kê,...
 • According to estimation,....
 • theo ước tính,....
 • According to a teacher who asked not to be named,...
 • theo một giáo viên đề nghị giấu tên,....
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
to
 • May myriad things go according to your will.
 • Vạn sự như ý.
 • Cut your coat according to your clothes.
 • Liệu cơm gắp mắm.

Những từ liên quan với ACCORDING TO STATISTICS