to

/ˈtuː/

 • Giới Từ
 • đến, tới, về
  1. from earth to heaven: từ đất đến trời
  2. the road to Hanoi: con đường đến Hà nội
  3. to the north: về hướng bắc
 • cho đến
  1. to fight to the end: đánh đến cùng
  2. you must drink it to the last drop: anh phải uống cho đến giọt cuối cùng
  3. to count up to twenty: đếm cho đến hai mươi
 • cho, với
  1. to explain something to somebody: giải thích điều gì cho ai
  2. it may be useful to your friend: điều đó có thể có ích cho bạn anh
  3. I'm not used to that: tôi không quen với cái đó
  4. to be kind to somebody: tử tế với ai
 • đối với, về phần
  1. as to your friend: còn về phần bạn anh
 • theo
  1. to my mind: theo ý tôi
  2. to sing to the violin: hát theo viôlông
 • so với, hơn
  1. I prefer this to that: tôi thích cái này hơn cái kia
 • trước, đối, chọi
  1. face to face: đối diện
  2. two to one: hai chọi một
  3. shoulder to shoulder: vai chen (kề) vai
 • của; ở
  1. secretary to the manager: thư ký của giám đốc
  2. Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic: đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ
 • để, được
  1. he came to help me: anh ta đến để giúp đỡ tôi
  2. we hope to see you soon: tôi hy vọng được sớm gặp anh
 • (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
  1. to go: đi
  2. to see: thấy
 • Trạng Từ
 • vào, lại
  1. push the door to: hãy đẩy cửa đóng vào
  2. to go to and fro: đi đi lại lại

Những từ liên quan với TO

via, on, so, over, before, facing, back, becoming, into